Article 2 dels Estatuts -  Finalitats de l'Associació:

a) Fomentar la sensibilització i l’educació ambiental a fi d’assolir  una relació més harmònica entre la diversitat d’éssers vius – humans, animals i plantes- i el medi ambient.

b) Difondre i promoure un tracte responsable dels animals, així com l’eradicació d’hàbits violents i de pràctiques contràries a les seves condicions de vida i reproducció.

c) Impulsar, sumar i coordinar esforços i iniciatives de persones, entitats privades i institucions públiques que promoguin i persegueixin objectius compatibles amb els  l’Associació.

d) Divulgar, instar i aplicar propostes i programes adreçats a una gestió sostenible del medi, la defensa de la fauna i flora autòctones, la millora dels seus hàbitats i la preservació d’espais naturals en el seu estat primigeni.

e) Promoure la adequada gestió dels recursos naturals mitjançant actuacions preventives adreçades a la seva defensa i preservació, el foment de les energies renovables i l’estalvi de recursos fomentant la revalorització, la reutilització i el reciclatge.

f) Donar a conèixer i denunciar públicament, quan s’escaigui,  la degradació dels paisatges naturals i urbans així com tot tipus de  contaminació: atmosfèrica, electromagnètica, radioactiva, lumínica, sonora, dels sòls i de les aigües,  amb l’objectiu de millorar tant la salut i la qualitat de vida de les persones com l’entorn.

g) Instar i cooperar amb les institucions andorranes en la formulació d’una legislació i d’una pràctica política que, inspirades en els principis de prevenció, integració de polítiques i  sostenibilitat, persegueixin acomplir els objectius de l’Agenda 21 de la Cimera de la Terra (Rio de Janeiro, 1992), tant en l’àmbit públic com en el privat.

h) Exercitar les accions jurídiques que calguin davant les autoritats competents, en defensa dels interessos generals relacionats amb el medi ambient i en denúncia de les  actuacions incompatibles amb la preservació del medi i dels recursos naturals, el respecte als éssers vius i els seus hàbitats.

i) Evitar els sacrificis d’animals i, si aquests esdevinguessin inevitables, fomentar l’aplicació dels principis i pràctiques més avançats de l’eutanàsia,  per així evitar conculcar valors i perjudicis de més consideració.

j) Instar, i executar si cal, la construcció dels albergs i  refugis d’animals necessaris on es pugui desenvolupar una tasca d'assistència en tots els aspectes, pel seu benefici i de la  comunitat, i promoure la seva acollida externa per ciutadans amb les degudes garanties.

k) Realitzar qualsevol tipus d'activitat que, directament o indirecta, sigui susceptible de proporcionar ingressos a l’Associació, els quals es destinaran íntegrament al compliment dels fins socials.

l) I en general, la de promoure i instar la informació, educació i participació ambientals de la ciutadania en l’àmbit de la seva interacció amb el medi per acostar-se a una definició global d’un model andorrà de desenvolupament.

Butlletí APAPMA

TECOB

logoGirgola.jpg

colom_0_0.jpg
jocnet_0.jpg
runa_0.jpg